Whangarei

Whangarei Test

Date: Dates by Appointment.

Spaces: 4

Price: $45.00

Kaitaia Test - Not in Whangarei but in Kaitaia

Date: 9 Nov 2019 - 10:30am

Spaces: 6

Price: $45.00

Hamilton

Hamilton Test

Date: 17 Nov 2019 - 11:00am

Spaces: 5

Price: $45.00

Hawkes Bay

Hawkes Bay Test

Date: Dates by Appointment.

Spaces: 2

Price: $45.00

Wellington

Wellington Test

Date: 26 Oct 2019 - 10:15am

Spaces: 3

Price: $45.00

Christchurch

Christchurch Test

Date: Dates by Appointment.

Spaces: 6

Price: $45.00

Dunedin

Dunedin Test Event

Date: 9 Nov 2019 - 10:00am

Spaces: 8

Price: $45.00

Dunedin Test

Date: 7 Dec 2019 - 10:00am

Spaces: 8

Price: $45.00